Huurwel

Informatie over de oplevering van uw huurwoning

U heeft de huurovereenkomst opgezegd. Weet u wat er van u verwacht wordt voordat u straks gaat verhuizen en de woning moet opleveren aan ons? Hier vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van uw huurovereenkomst en het opleveren van de woning. Hoewel steeds over woning wordt gesproken, geldt onderstaande (voorzover van toepassing) ook voor garageboxen of parkeerplaatsen en een eventuele berging (in de tuin).

In de huurovereenkomst en/of de Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst is opgenomen dat u de woning en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede en oorspronkelijke staat dient op te leveren, behoudens normale slijtage. Voor controle van de woning voert een van onze technisch vastgoedbeheerders een voor- en eindinspectie van de woning uit. In deze toelichting informeren wij u over de staat waarin u de woning moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen.

Als u van ons de ontvangstbevestiging krijgt nadat u de huur heeft opgezegd, neemt een van onze technisch vastgoedbeheerders contact met u op om een afspraak voor de voor- en eindinspectie te maken. Hieronder vindt u meer informatie over de voor- en eindinspectie en een checklist met de meest voorkomende werkzaamheden.

Voorinspectie

Wat houdt de voorinspectie in?
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door onze technisch vastgoedbeheerder samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. De voorinspectie vindt ca. 2 weken plaats voor het einde van de huurovereenkomst.

Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een mutatieformulier. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

Niet waargenomen gebreken tijdens de voorinspectie
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat onze technisch vastgoedbeheerder niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de technisch inspecteur te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt dat het beste aan de technisch inspecteur vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Eindinspectie

De oplevering
Met onze technisch vastgoedbeheerder maakt u een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning. Bij voorkeur wordt deze afspraak tijdens de voorinspectie al gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert onze technisch vastgoedbeheerder de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op.

Ook van de eindinspectie wordt door onze vastgoedbeheerder een rapport opgemaakt, dat zowel door hem als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie moet u ook alle sleutels van de woning inleveren.